KONTAKT


V případě jakýchkoliv dotazů, včetně nezávazných objednávek, nás neváhejte kontaktovat. Pokusíme se v nejkratší možné době odpovědět. Najdeme společnou cestu k Vaší maximální spokojenosti, včetně sestavení nabídek na míru.

+420 792 304 480

fdrivercz@gmail.com

@fdrivercz

Sídlo společnosti

Filip Djufrie

Janovského 978/9

(Praha 7), 170 00

IČO: 19665890

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY


PŘEPRAVNÍ ŘÁD

I. Preambule

Filip Djufrie, IČO: 19665890 , se sídlem Janovského 978/9, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka č. 99619/MSPH (dále jako "Filip Djufrie"), vydává tento přepravní řád v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "OZ") zejména s ustanoveními § 2550 a násl. o zprostředkování přepravy osob, jakož i jejich vozidel, zavazadel, věcí a zvířat s nimi přepravovaných (dále jen "Obchodní řád"). Obchodním řádem FDRIVER se řídí veškeré právní vztahy vznikající mezi FDRIVER a Zákazníkem jakož i právní vztahy se zprostředkováním přepravy souvisejících a na ně navazujících.

II. Výklad pojmů přepravního řádu

Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, které FDRIVER zprostředkuje Přepravu na základě jeho objednávky. Zákazníkem je dle tohoto Přepravního řádu též cestující. Přeprava je přepravní služba ve smyslu ustanovení § 2550 a násl. OZ realizovaná na základě objednávky Zákazníka, a to i zprostředkováním přepravy pro Zákazníka nebo přepravní služby, které Zákazníkovi poskytne Smluvní partner FDRIVER. Smluvní partner je fyzická nebo právnická osoba, která pro Zákazníka poskytuje přepravní služby, zprostředkované Po městě, kamkoliv a která je současně držitelem oprávnění k provozu silniční dopravy pro cizí potřeby a naplňuje ostatní podmínky způsobilosti provozování silniční dopravy pro cizí potřeby v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a Vyhláškou č. 478/2000 Sb., Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Smluvní partner má provozní povinnost v rozsahu koncese, přepravní povinnost v rozsahu přepravního řádu a zákonnou povinnost ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Zprostředkování přeprav/y je, že FDRIVER,  obstará příležitost Zákazníkovi uzavřít Smlouvu o přepravě se Smluvními partnery.
Smlouva o přepravě je smlouva o přepravě osob/vozidla/zavazadel a zvířat, smlouva o provozu dopravního prostředku dle Přepravního řádu Po městě, kamkoliv ve znění ustanovení § 2550 a násl. OZ. Informační systémem se rozumí veřejně dostupný informační systém provozovaný FDRIVER, ať již v podobě online stránek na adrese www.fdriver.cz, sociální sítě (př. Instagram, apod.) či jiné. Aplikace je softwarový program dispečinku taxislužby, využívaný Zákazníkem, Řidičem, Smluvním partnerem k požadované přepravě. Vozidlo je dopravní prostředek provozovaný FDRIVER nebo Smluvním partnerem. Řidič je osoba řídící dopravní prostředek, tj. Vozidlo. Řidič Vozidla má oprávnění jednat se Zákazníkem. Jednání Řidiče se Zákazníkem spočívá zejména, nikoli však výhradně, v uzavírání Smluv o přepravě. Příruční zavazadlo má cestující právo vzít s sebou do vozidla bezplatně. Ruční zavazadlo jsou snadno přenosné věci, které má Zákazník u sebe a lze je případně umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem Zákazníka. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší Zákazníkovi. Příručním zavazadlem je myšlena například kabelka, taška na laptop, brašna, batoh, deštník, apod., maximální hmotnost je však 7 kg. Spoluzavazadlo jsou věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla a vyžadují umístění na zvlášť určeném místě dopravcem ve vozidle v prostoru pro Zákazníky. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší Zákazníkovi. Cestovní zavazadlo je zavazadlo Zákazníka, které se přijímá k přepravě na základě objednávky přepravy. Cestovní zavazadlo se může skládat nejvíce ze tří kusů a hmotnost jednoho kusu nesmí převyšovat 15 kg.

III.

Podmínky zprostředkování přepravy FDRIVER, jsou závazné pro Zákazníka a Smluvního partnera od okamžiku jeho odsouhlasení, tedy potvrzení objednávky a obě strany se zavazují k jeho dodržování.

IV.

FDRIVER obstará pro Zákazníka Přepravu, a to na základě objednávky Zákazníka. Objednávka Zákazníka na Přepravu může být učiněna vůči FDRIVER formou: e-mailem, webového rozhraní na webových stránkách FDRIVER (www.fdriver.cz), telefonicky, atp.

V. Smlouva o přepravě

Smlouvou o přepravě Zákazníka se FDRIVER nebo jeho Smluvní partner zavazuje přepravit Zákazníka do místa určení řádně včas a Zákazník se zavazuje zaplatit za tuto přepravu bezprostředně po skončení přepravy dle ceníku FDRIVER . Smlouva o přepravě je uzavřena mezi FDRIVER a Zákazníkem nebo mezi Smluvním partnerem a Zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že Smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník nastoupí do Vozidla nebo předáním vozidla Zákazníka Řidiči při odvozu vozidla Zákazníka. Zákazník je povinen uhradit za provedenou Přepravu jízdné dle aktuálního ceníku FDRIVER, a to v hotovosti bezprostředně po ukončení jízdy, nebo bezhotovostním převodem na základě daňového dokladu.
Předpokládaná cena/cena za Přepravu FDRIVER nebo Smluvní partner zašle dle způsobu zvolené komunikace v návaznosti na objednávku Zákazníka Zákazníkovi, přičemž se má za to, že potvrzením ceny Zákazníkem došlo k akceptaci jízdného za objednanou Přepravu. Jízdné za Přepravu hrazené v hotovosti je možné akceptovat pouze v CZK. Ostatní cizí měny (EUR, USD, GBP) je akceptováno pouze prostřednictvím platební karty.

Řidič:

a) je povinen řídit se ustanovením § 5 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
b) je povinen přepravit Zákazníka a jeho Zavazadla bezpečně a v pohodlí, přičemž se při jednání se Zákazníkem řídí pravidly společenského chování a slušnosti,
c) je vázán ceníkem FDRIVER .
d) Řidič je povinen vydat Zákazníkovi stvrzenku o provedené přepravě a zaplacení jízdného. V případech, kdy zákazník hradí přepravu prostřednictvím platební karty, strvrzenku elektronicky automaticky odesílá systém prostřednictvím SMS nebo e-mailu, na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, kterou si zákazník zadal. V případě Smluvních partnerů je ve smluvně stanovené lhůtě vystavována souhrnná faktura.
e) je povinen udržovat ve Vozidle pořádek a čistotu.
f) je povinen přepravu uskutečňovat po nejvhodnější trase. Řidič není vázán touto povinností v případě nepříznivé dopravní situace nebo z podnětu Zákazníka.
g) je povinen na požádání Zákazníka tomuto pomoct se zavazadly.
h) je povinen k vydání nalezených věcí Zákazníka ve Vozidle po skončení přepravy. Pokud Zákazník není Řidiči znám, nebo se nepřihlásí do 12 hodin od nalezení věci, Řidič je povinen věc odevzdat na sídlo FDRIVER, kamkoliv do úschovy. Pokud se Zákazník nepřihlásí v přiměřené lhůtě vzhledem k povaze nálezu postupuje FDRIVER dle ustanovení § 1051 a násl. OZ.

Zákazník:

a) je povinen být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, tato povinnost neplatí
i. pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm,
ii. osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe; v případech, kdy se nejedná o stav trvalého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu jednoho roku. Náležitosti lékařského potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Pokud je osoba pohybově postižená přepravovaná ve vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vozík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným systémem schváleného provedení.
b) je povinen neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat Řidiče v bezpečném ovládání vozidla,
c) je povinen dbát pokynů Řidiče, zejména při nastupování do vozidla a vystupování z něj.
d) nesmí ve Vozidle kouřit tabákové výrobky, používat elektronickou cigaretu, jíst nebo pít ve Vozidle.
e) nesmí se vyklánět se z oken Vozidla, vyhazovat z Vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven z Vozidla.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Řidič je oprávněn odmítnout Přepravu či vyloučit z Přepravy Zákazníka, zejména pokud:

a) trasa Přepravy nebo Zákazníkem navrhovaný cíl nebo i chování Zákazníka vzbuzuje důvodnou obavu Řidiče o jeho bezpečnost nebo zdraví nebo z majetkové újmy.
b) nemá v pořádku doklady pro přepravu do zahraničí.
c) Nastal důvod vis maior, zejména z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek, poškození pozemní komunikace nebo dopravní nehody.
d) zákazník je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, chová se agresivně, nebo je ozbrojený.
e) hrozí-li znečištění, nebo poškození Vozidla nebo obtěžování Řidiče během přepravy.
f) zákazník přepravuje zavazadla, která svým počtem, velikostí nebo rozměrem překračují limity stanovené v čl. VI. Přepravního řádu, stejně pak pokud to není vhodné vzhledem k případnému znečištění.
g) zákazník přepravuje zvířata v rozporu s čl. VI. Přepravního řádu.
h) Zákazník přepravuje zavazadla v rozporu s přepravními podmínkami
i) není-li zabezpečen doprovod pro Zákazníka, kterému by s ohledem na jeho věk (zejména děti a mladiství do 18 let), tělesný nebo duševní stav mohlo hrozit nebezpečí vzniku újmy na zdraví.

VI. Podmínky Přepravy osob

Smluvní vztah mezi FDRIVER a Zákazníkem nebo Smluvním partnerem a Zákazníkem se řídí ustanovením § 2550 a násl. OZ a dle čl. V. Přepravního řádu. Děti a mladistvé do 18 let lze přepravovat pouze se souhlasem zákonného zástupce. Děti a mladiství, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm jsou přepravovány pouze v dětské autosedačce. Zákazník je povinen oznámit požadavek na přepravu dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm s dostatečným předstihem. U dětí , jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 18 kg, je Zákazník povinen oznámit požadavek minimálně 5 hodin před zahájením přepravy. Zákazník s omezenou schopností pohybu, tj. osoby postižené, pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, důchodci, těhotné ženy atd. mají na předchozí požádání nárok na poskytnutí pomoci Řidiče.

VII. Podmínky Přepravy vozidel

Zákazník:

a) je před zahájením Přepravy povinen předložit Řidiči osvědčení o registraci motorového a přípojného vozidla ("malý technický průkaz" a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Zákazník je povinen přenechat po dobu Přepravy vozidla po vlastní ose Řidiči k dispozici, a to od okamžiku předcházející zahájeni Přepravy po okamžik ukončení Přepravy, tj. z výchozího do cílového místa a/nebo místa ukončení Přepravy. Případné škody spojené s absencí těchto dokumentů vznikají Zákazníkovi, a ten není oprávněn požadovat náhradu škody po partnerovi. b) je povinen dbát pokynů Řidiče ohledně zajištění bezpečnosti Přepravy i Přepravy samotné,
c) je povinen dodržovat Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zejména § 9 Povinnosti přepravované osoby a jiných jeho se týkajících ustanovení),
d) je povinen řádně užívat bezpečnostních pásů Vozidla po celou dobu chodu motoru Vozidla, a to počínaje nastoupením do Vozidla, tj. ještě před uvedením Vozidla do pohybu na počátku jízdy, až do okamžiku předcházejícího vystoupení z Vozidla, tj. nejdříve po ukončení jízdy Vozidla,
e) Vyžadují-li to provozní či jiné závažné důvody, na pokyn Řidiče z Vozidla vystoupit, a chce-li v jízdě pokračovat, na jeho pokyn nastoupit f) je povinen se přepravovat v přepravovaném vozidle, tj. jeho vlastním vozidle g) je odpovědný za technický stav vozidla v okamžiku jeho předání k Přepravě. Zákazník se zavazuje sdělit prokazatelně Smluvnímu partneru/Řidiči veškeré skutečnosti týkající se technického stavu vozidla způsobilé ohrozit bezpečnost osob, majetku, nebo silničního provozu, a to před učiněním úkonů nezbytných pro zahájení Přepravy (jízdy); h) je povinen zkontrolovat, zdali je po ukončení jízdy v době předání vozidlo uzamčeno a jsou zhasnutá světla, pakliže se nedohodnou jinak.

Zákazníkovi není zejména dovoleno:

a) jakkoliv zasahovat do řízení Vozidla.
b) nastupovat nebo vystupovat, pokud je Vozidlo v pohybu;
c) nastupovat do Vozidla, které je plně obsazeno nebo je za obsazené prohlásil Řidič; Otevírat dveře Vozidla během jízdy Vozidla, bránit jejich otevírání či zavírání,
d) zdržovat se, či jinak zasahovat do prostoru Řidiče; Znemožňovat či ztěžovat Řidiči bezpečný výhled z Vozidla;
e) bezdůvodně uvádět v činnost bezpečnostní zařízení Vozidla,
f) kouřit, používat elektronickou cigaretu, jíst nebo pít ve Vozidle;
g) používat či užívat omamné či jiné psychotropní látky;
h) stát, klečet, nebo ležet ve Vozidle;
i) pokládat zavazadla na sedadla;
j) vyklánět se z oken;
k) vyhazovat z Vozidla předměty, případně nechávat předměty vyčnívat ven;
l) chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu (též reprodukovanou hudbu nebo řeč) či se chovat nepřístojně k Řidiči;
m) znečišťovat ostatní Zákazníky nebo Vozidlo svým jednáním, oděvem nebo zavazadlem;
n) poškozovat Vozidlo.

Řidič je oprávněn odmítnout Přepravu či vyloučit z Přepravy Zákazníka, zejména když:

a) trasa dopravní cesty, nebo její cíl navrhovaný Zákazníkem, nebo chování Zákazníka vzbuzuje obavu Řidiče o jeho bezpečnost nebo zdraví, nebo má podezření, že nemá v pořádku doklady pro přepravu do zahraničí,
b) to neumožňuje technický stav a propustnost cesty nebo bezpečnost a plynulost silničního provozu na trase přepravy, zejména v důsledku povětrnostních vlivů, poškození pozemní komunikace nebo dopravní nehody,
c) Zákazník je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí znečištění, nebo poškození Vozidla nebo obtěžování Řidiče během přepravy,
d) Zákazník se chová agresivně, nebo je ozbrojený, nebo jinak vzbuzuje obavy o bezpečnost Řidiče,
e) Zákazník má zavazadla, která svým počtem, velikostí, nebezpečím pro lidi, není vhodná pro přepravu osobním autem, nebo která by mohla poškodit nebo znečistit Vozidlo,
f) Zákazník hodlá přepravovat zvířata, která vzhledem ke své velikosti, agresivitě, počtu, nebo výstroji nejsou vhodné pro přepravu Vozidlem,
g) Neprokáže-li Zákazník, dítě a mladiství do 18 let, souhlas zákonného zástupce s přepravou.
h) Není-li zabezpečen doprovod Zákazníka, kterému by s ohledem na jeho tělesný nebo duševní stav, případně věk mohlo hrozit nebezpečí vzniku vážné újmy na zdraví, zranění, onemocnění či jiné újmy na zdraví.
i) je-li cílová destinace nedosažitelná, nebo dosažitelná jen s mimořádným úsilím.


Řidič si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o přepravě vozidla Zákazníka v případě, že vozidlo Zákazníka není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích a/nebo jsou-li o způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích důvodné pochybnosti. Dále si Řidič vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu o přepravě vozidla Zákazníka v případě, že Zákazník odmítne poskytnout součinnost ohledně zjištění technického stavu svého vozidla. V případě dopravní nehody je nutné volat Policii ČR. Škoda na vozidle Zákazníka objektivně způsobená Řidičem, je hrazena z pojištění odpovědnosti Smluvního partnera, tj. FDRIVER . Škoda způsobená provozem vozidla Zákazníkem, je hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zákazníka. (povinné ručení). V případě, že dojde během Přepravy k poškození vozidla Zákazníka musí být toto poškození (včetně jeho rozsahu) Zákazníkem prokazatelně oznámeno Řidiči ihned po příjezdu do cílového místa a/nebo místa ukončení Přepravy. V případě, že Zákazník neoznámí Řidiči ihned po příjezdu do cílového místa nebo místa ukončení Přepravy, či nejpozději při předání vozidla Zákazníka, že jeho vozidlo je poškozeno, není Řidič/Smluvní partner odpovědný za škodu na vozidle Zákazníka. Ke každému poškození vozidla Zákazníka je nutné volat Policii ČR. Partner není odpovědný za škodu na vozidle též v případě, že Zákazník nedá souhlas ke kontaktování policie ČR a/nebo písemnému sepsání rozsahu škody/poškození vozidla Zákazníka. Smluvní partner: a) neodpovídá za škodu způsobenou poškozením vozidla Zákazníka, jenž způsobil Zákazník sám vlastním jednáním, následně po předání vozidla Zákazníkovi, a to zejména při parkování vlastního vozidla v cílovém místě Přepravy. b) neodpovídá za škodu způsobenou uhrazením pokuty za dopravní přestupek. Při předání vozidla Zákazníka v cílovém místě se Zákazník zavazuje poskytnout Řidiči maximální součinnost, zejména bez prodlení převzít zpět od Řidiče klíče od vozidla spolu s osvědčením o registraci vozidla ("malý technický průkaz") a dokladem prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s Přepravou a na jejím základě právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil Řidič/Smluvní partner (např. dopravní nehoda, objížďka, nevhodný pokyn Zákazníka ohledně směru či trasy jízdy, neprůjezdná komunikace, kalamita a jiné nepředvídatelné události, či odstraňování jejich následků) či nefungování Aplikace.

VIII. Podmínky Přepravy zavazadel a zvířat

Ruční zavazadlo, spoluzavazadlo nebo cestovní zavazadlo Zákazníka se přepravuje společně se Zákazníkem pod jeho dohledem nebo odděleně. Řidič nenese odpovědnost za přepravu obsahu zavazadel, které jsou snadno poškoditelné, křehké popřípadě cenné. Zákazník vykonává dohled nad zavazadlem přepravovaným ve Vozidle. Zákazník je povinen předem sdělit důležité informace Po městě, kamkoliv nebo Smluvnímu partnerovi nebo nejpozději Řidiči, o povaze přepravovaných zavazadel, respektive jejich obsahu, v případě, že mají být přepravovány zbraně, střelivo, stlačené plyny, žíraviny, výbušniny, náboje, potřeby k ohňostroji, které jsou snadno zápalné, hořlaviny tekuté a pevné, okysličující látky, zboží podléhající celnímu dohledu, radioaktivní materiál, jedy, narkotika a další nebezpečné látky nebo věci výbušné, lehce zápalné, atp., které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku (dále jen "Zakázaná zavazadla"). Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Zakázaná zavazadla jsou bez dalšího vyloučena z přepravy zajišťující Po městě, kamkoliv nebo Smluvním partnerem. Pokud nabude Řidič důvodné pochybnosti o tom, že by se mohlo jednat o Zakázaná zavazadla, může se za přítomnosti Zákazníka přesvědčit o povaze a obsahu zavazadel.
Živá zvířata mohou být přepravována pouze v případě, že je Zákazníkem zabezpečeno, že nedojde k ohrožení bezpečnosti Řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro zavazadla, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpisy.
Živá zvířata jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo lze přepravovat jen pod dohledem Zákazníka, a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila ostatní Zákazníky nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním Zákazníkům při přepravě na obtíž.
Ze živých zvířat může Zákazník vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata (do 5 kg), jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, není-li tímto Přepravním řádem stanoveno jinak. Beze schránky mohou cestující vzít s sebou do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné dle platného ceníku FDRIVER.
Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout. Zvíře musí být doprovázeno Zákazníkem starším 18 let. Další věci jako jízdní kola, lyže, snowboardy, kočárky, invalidní vozíky, atp. jsou přepravovány na základě předem vzneseného požadavku (nejpozději v objednávce) o přepravě těchto věcí a jen pokud nedojde k poškození ostatních zavazadel nebo Vozidla.

Zákazník musí přizpůsobit tyto věci tak, že:

Jízdní kola musí být složena a bezpečně zabalena do krabic či přepravních vaků, lyže a snowboardy musí být zabaleny ve vaku nebo v případě lyží pevně svázány k sobě, kočárky či invalidní vozíky musí být složeny.

V případě poškození, ztráty nebo odcizení zavazadla nebo přepravovaných věcí je povinen Zákazník písemně oznámit bezprostředně po příjezdu do cílového místa nebo místa ukončení Přepravy, oznámit tuto skutečnost na dispečink FDRIVER nebo Smluvního partnera přičemž k tomuto přiloží písemné vyjádření Řidiče, který Přepravu prováděl. Řidič je povinen poskytnout Zákazníkovi součinnost a k jeho oznámení se písemně vyjádřit. Bez písemného vyjádření nelze Zákazníkem škodu uplatňovat. Po městě, kamkoliv neodpovídá za poškození či ztrátu přepravovaného zavazadla nebo věci v případě, že k poškození či ztrátě došlu v důsledku neodpovídající (nevhodné) povaze obalu přepravované věci nebo samotného zavazadla, nebo v důsledku jednání Zákazníka, zásahu vis maior.

VII. Závěrečná ustanovení

V případě, že došlo k nepřiměřenému zpoždění nebo neuskutečnění přepravy z viny Smluvního partnera nebo Řidiče, je Smluvní partner nebo Řidič povinen nahradit Zákazníkovi vzniklou škodu. FDRIVER , Smluvní partner ani Řidič neodpovídají za zásah vyšší moci nebo za situaci vzniklou v důsledkuo dstraňování následků zásahu vyšší moci, na jejichž základě či v důsledku zásahu vyšší moci vznikla Zákazníkovi škoda. Zákazníkovi nevzniká v souvislosti s Přepravou a na jejím základě právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil Řidič nebo Smluvní partner.
V případě znečištění vozidla Zákazníkem nebo Smluvním Partnerem si FDRIVER vyhrazuje právo účtovat poplatek 6.000,-KČ za vyčištění vozidla a uvedení do původního stavu. Veškeré právní vztahy vyplývající z přepravy dle tohoto Přepravního řádu se českým právním řádem. Pro případné spory mezi FDRIVER a Zákazníkem nebo Smluvním Partnerem a Zákazníkem nebo Řidičem a Zákazníkem vzniklých v souvislosti s přepravou dle tohoto Přepravního řádu je příslušný obecný soud České republiky. Přepravní řád je dostupný na webových stránkách FDRIVER a v každém Vozidle na vyžádání Řidiče.


Tyto podmínky zprostředkování přepravy FDRIVER jsou platné a účinné od 14.10.2020.