PRO FIRMY


Spolupracujeme s nejrůznějšími společnostmi a státními institucemi, které s námi pravidelně jezdí včetně zaměstnanců společností a manažerů, kteří mají své výdaje i fakturaci pod kontrolou. Staňte se naším smluvním partnerem a využívejte portfolio nabízených služeb FDRIVER za velmi výhodných podmínek. Například fakturaci absolvovaných jízd na měsíční bázi, ale také výhodnější a individuální ceny. Našim partnerům jsme schopni nabídnout všechny naše služby. Vše záleží na konkrétních požadavcích zákazníka, které jsme schopni maximálně přizpůsobit a zefektivnit.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮFDRIVER uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Abychom mohli vyhovět Vašim požadavkům a následně je i korektně plnit, potřebujeme od Vás v některých případech Vaše osobní údaje. Shromážděné údaje jsou následně použity pro podporu zákaznického vztahu mezi Vámi a společností Filip Djufrie. Základním předpokladem pro získání jakýchkoliv informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Údaje sbíráme od svých klientů při registraci či při objednávce. Jde zejména o jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se společnost Filip Djufrie řídí platnou legislativou a všeobecnými přepravními/obchodními podmínkami. Osobní údaje jsou v první řadě využívány pro elektronické vyřízení objednávky, realizaci služeb, zúčtování plateb a s tím související komunikaci s Vámi. Dále pro reklamní účely Kamenická fitness s.r.o. a k tvorbě rozličných statistik, které jsou však využívány pouze pro interní účely. Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na email fdrivercz@gmail.cz. Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a společnost FDRIVER je nebude dále zpracovávat.

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je FDriver s.r.o. IČ 2'71442''83 se sídlem Janovského 978/9, Praha 7, 170 00 (dále jen: "správce").

2. Kontaktní údaje správce adresa: Janovského 978/9, Praha 7, 170 00, email: fdrivercz@gmail.cz, telefon +420792304480

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky služeb

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování aplikace služeb taxi a další služby v souvislosti s provozováním taxislužby
• zajišťující marketingové služby
• zajišťující účetní služby

2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Aplikace

1. Aplikace nepřenáší ani neshromažďuje lokační GPS data.
2. Aplikace neobsahuje žádné dodatečné nákupy.
3. Při stažení a užívání aplikace nevyžadujeme a neshromažďujeme žádné osobní informace.
4. Dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Shromažďování informací: Shromažďuje analytické údaje, které nám umožňují získat představu o tom, jakým způsobem je aplikace využívána. Díky těmto údajům aplikaci stále vylepšujeme. Potřebujeme i technické údaje o zařízení, hardware a operačním systému.

V případě otázek či nejasností ohledně ochrany osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na fdrivercz@gmail.cz.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirovými programy, hesly a šifrováním.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky přes email potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím objednávky. Užíváním těchto stránek potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.